Мини-конференция "Изследователският подход във висшето образование по математика и информатика"

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател: Акад. проф. дмн Петър Кендеров, Председател на Съюза на математиците в България


Членове:

Йоже Ругел, Университет в Любляна, Словения

Борислав Юруков, Заместник-ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“, България

Елена Каращранова, Заместник-декан на ПМФ, ЮЗУ „Неофит Рилски“, България

Илия Гюдженов, Ръководител катедра Математика, ЮЗУ „Неофит Рилски“, България

Даниела Дурева-Тупарова, катедра Информатика, ЮЗУ „Неофит Рилски“, България